Verplichte gegevens ANBI

Deze samenvatting is ontleend aan een schrijven van de Belastingdienst/Centrale administratie te Heerlen, Nieuwe voorwaarden ANBI per 1 januari 2014, verzonden aan ANBI instellingen en gedateerd 20 juli 2013.

De naam: STICHTING ALBATROS FOUNDATION gevestigd te Etten-Leur, zie ook onder Kamer van Koophandel.

Het RSIN/fiscaal nummer: 8186.74.003, zie ook onder Kamer van Koophandel.

De Contactgegevens: klik op de link Contact.

De namen van de bestuurders:

Bij oprichting zijn de navolgende personen benoemd in het bestuur van de stichting:

1. De heer M.M. Groenewegen                  functie: voorzitter

2. De heer F.C.B. Hennekam                      functie: secretaris/penningmeester

3. Mevrouw I.W.J. Vermeuelen-Roks     functie: bestuurder

4. Mevrouw D.A. Dernee                              functie: bestuurder

Allen zijn gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, eea conform de statuten van de stichting, zie ook onder Kamer van Koophandel.

Het Beleidsplan: klik op de link Beleidsplan.

Het beloningsbeleid: aan de bestuurders wordt geen enkele vergoeding hoe ook genaamd verstrekt. Zie ook onder Beleidsplan, Bestedingen.

De doelstelling:

  •  Het ondersteunen van mensen in binnen- en buitenland die door omstandigheden grotendeels afhankelijk zijn van hulp van derden bij het verkrijgen van onderdak, voedsel, schoon water, medicijnen, onderwijs en overige levensbehoeften en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruime zins des woords.
  • De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het financieel ondersteunen van liefdadigheidsprojecten in binnen- en buitenland alsook het in eigen beheer opzetten van dergelijke projecten.

zie ook onder Beleidsplan, Werkzaamheden.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie onder kopje Verslag werkzaamheden en ook onder kopje Beleidsplan, Bestedingen en onder Contact,  Contact Algemeen. Ook info onder het kopje Sponsoring.

Een financiële verantwoording: recente financiële verantwoordingen, zie onder Financieel.