Vermogensbeheer

Beheer van het vermogen

Bij oprichting zijn de navolgende personen benoemd in het bestuur van de stichting:

1. De heer M.M. Groenewegen RA,         functie: voorzitter

2. De heer F.C.B. Hennekam                     functie: secretaris/penningmeester

3. Mevrouw I.W.J. Vermeulen-Roks       functie: bestuurder

4. Mevrouw D.A. Dernee                             functie: bestuurder

Allen zijn gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, eea conform de statuten van de stichting

Omtrent bovenstaande zijn in artikel 6 van de statuten de navolgende bepalingen opgenomen:

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting

  1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
  2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt

De heren M.M. Groenewegen RA en F.C.B. Hennekam zijn zelfstandig bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen tot maximaal € 2.500,00.

Het eigen vermogen van de Stichting kan uitsluitend worden aangewend in lijn met de doelstellingen van de Stichting.