Bestedingen

Besteding van het vermogen

Er is voor gekozen dat de stichting haar vermogen zal aanwenden om mensen in het buitenland , met de nadruk op kinderen en jong volwassenen in de leeftijd van 12 t/m 25 jaar, te helpen een betere toekomst op te bouwen.

Hierbij denken wij op dit moment aan de continenten Azië en Afrika.

In de eerste plaats wordt hierbij gedacht aan scholing voor deze doelgroep indien de ouders niet of niet voldoende zelf bij kunnen dragen aan de scholing van hun kinderen. Ook moet het niet mogelijk zijn voor deze kinderen elders bijdragen in de vorm van studiebeurzen ed. te verwerven.

Beurzen (scholarships) en/of andere financiële bijdragen zullen worden verstrekt aan kinderen op de High Schools of studerende aan colleges of universiteiten.

Ook zullen wij – in voorkomen gevallen – proberen te zorgen voor passende huisvesting voor studenten die om welke redenen dan ook niet thuis kunnen wonen en tegelijk studeren. Ook in andere gevallen kunnen wij studenten die in ons programma zijn opgenomen ondersteunen, wij denken hierbij bijvoorbeeld aan steun bij ziekte, vergoeding van reiskosten en dit soort zaken.

In uitzonderingsgevallen zullen ook kinderen op de lagere school betrokken worden in de projecten.

In alle gevallen moet aantoonbaar zijn dat de kinderen over tenminste een gemiddeld of liever nog bovengemiddeld IQ beschikken en wordt ook onderzoek gedaan naar hun gedrag en motivatie en dat van hun ouders. Standaard worden kandidaten thuis bezocht om hun situtatie te beoordelen.

Onze doelstellingen trachten wij ondermeer te bereiken door ter plaatse mensen aan te stellen die tegen een beloning/kostenvergoeding, gebaseerd op de in het betreffende land geldende normen, dagelijks toezicht houden op de besteding van de gelden van de stichting en de voortgang van de projecten.

De beloningen van degenen die onze projecten leiden zijn : Azie, Filippijnen, Quezon project Junrey Monsanto (een voormalige scholar van SAF en thans leraar aan een basisschool) en assistente Eunice Catubay (studente accountancy aan een universiteit). Hun beloningen bestaan uit: Junrey betalen van zijn studie en incidentele bijdragen tot een totaal van maximaal € 1.000 p.j., Eunice, voor haar betalen we extra de kosten van haar boarding house en incidentele kosten, waaronder medische kosten, tot ongeveer  € 300 p.j. Bohol project Rubife Tubo, die al vanaf het begin werkzaam is voor de stichting, betalen we ongeveer € 2.000 p.j. Dit is meer dan Quezon omdat zij een aantal studenten huisvest, van eten en kleding ed. voorziet. Ook organiseert zij het Bundles of Joy project en begeleidt zij arme dorpsgenoten. Het is hierdoor voor haar onmogelijk om via arbeid een inkomen te verdienen. Naga city project Edna Delfino die al heel lang werkzaam is voor de stichting, werkte voor haar ziekte als onbetaalde vrijwilligster in een bejaardenthuis en een weeshuis. Voor haar ziekte betaalden wij € 1.600 p.j. nu € 500 p.j. extra voor medicijnen en incidenteel bijdragen voor medische begeleiding en behandelingen. Thailand, Chiang Mai project  Mae Sae tang, ook al sinds de oprichting werkzaam voor de stichting, en hulp. In een huis dat haar bezit is zijn studenten ondergebracht die net als in Bohol uit haar beloning worden gevoed, gekleed ed. Ook zorgt zij voor de totale begeleiding van onze projecten. Beloning uit de stichting € 3.500 p.j. Het huis dat ter beschikking wordt gesteld aan de studenten kan normaal worden verhuurd voor € 3.500 p.j. De hulp draagt zorg voor schoonmaken, onderhoud van huis en de tuin, doen van boodschappen ed. en tijdens de afwezigheid van Mae, minimaal vier maanden p.j.,  vanwege verblijf in Nederland zorgt zij voor de begeleiding van de projecten. Haar beloning is € 1.500 p.j. De totale kosten voor supervising, begeleiding ed. zijn dus op jaarbasis maximaal € 10.500, ongeveer 25% van de totale inkomsten. Let wel dit is inclusief huisvesting, voeden, kleden ed. van studenten

Tevens zullen wij waar nodig en mogelijk proberen bij te dragen aan voldoende, gezonde en gevarieerde voeding voor de mensen die niet in staat zijn hier altijd zelf voor te zorgen.

Hierbij denken wij ook aan het verstrekken van lunches aan door ons gesponsorde studenten maar niet hiertoe beperkt. Ook het verstrekken van houdbare voedselpakketten aan de lokale bevolking zien wij als een mogelijkheid. Dit wordt al jaren gerealiseerd via bijvoorbeeld het Bundles of Joy project in Ubay, Bohol.

AAN DE BESTUURSLEDEN VAN DE STICHTING ZAL GEEN ENKELE VERGOEDING, HOE DAN OOK GENAAMD, WORDEN VERSTREKT.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten zal regelmatig worden gepubliceerd c.q. worden geactualiseerd.

Tevens zullen wij door middel van een facebook account (zie rechtsboven) mensen die in onze stichting zijn geïnteresseerd op de hoogte houden van onze activiteiten door middel van het plaatsen van foto’s, verslagen en anderszins.