Financieel Recent

FINANCIEEL OVERZICHT BOEKJAAR 2022/2021.

ALGEMENE GRONDSLAGEN:

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondswervende instellingen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva:

Acitiva en passiva: Worden in het algemeen gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Liquide middelen: Worden gewaardeerd tegen nominale waarden en staat ter vrije beschikking van de stichting.

Schulden: Zijn de bedragen die vooruitbetaald zijn op 5 jaarlijkse schenkingen.

Eigen vermogen: Is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet worden besteed conform de doelstellingen van de stichting.

Grondslagen voor de staat van baten en lasten:

Baten: Alle opbrengsten worden voor het bruto bedrag onder de baten opgenomen en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Dit geldt met name voor vooruitbetaalde schenkingen.

Lasten: De lasten worden op historische basis toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

STICHTING ALBATROS FOUNDATION

Beginsaldo bank per 1 januari 2022/2021 2022 2021
 NL61 INGB 0003823729 € 18.191,69 € 21.704,19
BIJ:
DONATIES:
Lijfrenteschenkingen  € 37.000,00 €  38.000,00
Overige kleine schenkingen van derden  €                  0 €        500,00
Voorschot schenkingen € – 1.000,00  € – 2.000,00
SUB TOTAAL  €36.000,00  €36.500,00
AF:
PROJECTEN:
Filippijnen €  21.400,99  € 21.052,22
Thailand €  18.301,00 €  15.301,00
Diverse kleine giften €    1.450,00  €    1.775,00
Stichting SOWBM (Malawi) €     1.500,00 €     1.500,00
 €-42.651,99 € -39.628,22
Opmerking: Thailand is in 2022 inclusief vooruitbetaling 1e kwartaal 2023, € 1.690,00
OVERIGE:
Bankkosten  €-     139,37  € –       81,73
Kosten Website belastingdienst/onderhoud €-         88,98 €-      302,55
 
Eindsaldo bank per 31 december 2022/2021  € 11.311,35 €  18.191,68 

BALANS PER 31 DECEMBER

STICHTING ALBATROS FOUNDATION

2022 2021   2022 2021
NL61INGB0003823729 €11.311,00 €18.192,00 Eigen Vermogen €11.311,00 €17.192,00
Voorschot schenkingen 2018 €  1.000,00
Telling €11.311,00 €18.192,00  Telling €11.311,00 €18.192,00

11 reacties op “Financieel Recent

 1. In 2022 is er weinig veranderd. De ingevoerde wijzigingen die zijn vermeld in het verslag 2021 blijven hun vruchten afwerpen.
  We hebben geen enkele uitvaller gehad dit jaar en veel van onze studenten behoren tot de top van hun klas.
  Ook van de groepsapps wordt druk gebruik gemaakt. Tenminste 2 maal per maand brengen de studenten verslag uit betreffende hun activitieten.
  Nog steeds komen de universiteits studenten uit Quezon maandelijks bijeen en de SHS 2 keer per jaar om hun studiekosten te incasseren en verslag uit te brengen.
  Deze bijeenkomsten verhogen tevens de samenhorigheid in hoge mate.
  Omdat onze vertegenwoordiger in Quezon Junrey Monsanta nog niet aan zijn studie PhD is begonnen wordt hem ingaande 1 maart 2023 tot die tijd een kostenvergoeding toegekend van 5.000 PHP per maand.
  Zodra hij zijn studie aanvangt zal de beloning geheel of gedeeltelijk worden omgezet naar een studiebeurs.
  Onze vrijwilligster Edna Delfino herstelt langzaam van haar ziekte zodat wij hopen dat zij dit jaar haar werkzaamheden voor onze stichting weer kan hervatten. Nog steeds krijgt zij een extra bijdrage ter dekking van de kosten van medicatie.
  In totaal steunen wij nu in de FILIPIJNEN, projecten Ubay Bohol, Quezon Mindanao, Roxas, Davao en THAILAND, project Chiang Mai een kleine 100 studenten.

  Ook steunen wij in Malawi al vele jaren, stichting SOWBM, website https://ahava-malawi.com/. Wij betalen daar het salaris van de tuinman zodat er verse groenten en fruit kunnen worden geteeld.

 2. Wij hebben onderzocht of het aanvragen van een CBF certificaat nuttig en nodig is voor onze stichting. Hieronder het resultaat:

  CBF certificaat:

  Wij hebben overwogen het CBF certificaat aan te vragen. Gebleken is dat een samenstellingstellingsverklaring voor categorie A stichtingen, de categorie waaronder wij vallen, niet noodzakelijk is. De jaarlijkse kosten bedragen dan zo’n € 150.

  Deze jaarlijkse kosten van een CBF certificaat maar vooral ook de extra werkzaamheden die moeten worden verricht hebben ons doen besluiten af te zien van het aanvragen van een CBF certificaat. Behalve het hiervoor genoemde is voor ons doorslaggevend geweest het feit, dat een CBF certificaat vooral bedoeld is om de donateurs de zekerheid te geven dat hun giften goed worden besteed. Omdat 95% van onze inkomsten bestaan uit jaarlijkse lijfrenteschenkingen van 1 van de bestuursleden is o.i. deze zekerheid niet noodzakelijk.

  STICHTING ALBATROS FOUNDATION
  Aan: erkenning@cbf.nl

  Ma 19-12-2022 03:49

  Nog even voortbordurende op mijn e-mail.

  Ik ben – zijnde voorzitter van het vierkoppige bestuur – zelf registeraccountant dus wij zullen geen geld spenderen om een door een AA of RA getekende samenstellingsverklaring te krijgen.

  Als dat een probleem zal blijken te zijn dan zien wij bij voorbaat af van het verkrijgen van een CBF certificaat.

  Groeten.

  M.M. Groenewegen RA

 3. 25 augustus 2022.

  Doordat bijna geen afgestuurde SHS (Senior High School) studenten dit jaar het toelatingsexamen van CMU (Centrale Mindanao University), een van de betere Filipijnse universiteiten, hebben gehaald hebben we besloten enkelen van hen die voor het toelatingsexamen van BSU (Bukidnon State University) zijn geslaagd te steunen.

  Doordat de uitslagen van de toelatingsexamens (TE) dit jaar dus teleurstellend waren hebben we besloten om geen 5 maar 8 studenten te selecteren voor grade 11 en grade 12 SHS zodat de kans dat daar 5 van slagen voor het TE CMU groter is.

  Verder moeten studenten minstens eenmaal per maand via de groupsapp verslag doen van hun activiteiten en vorderingen zodat niet alleen Junrey en Eunice hiervan kennis kunnen nemen maar ook onze bestuursleden.

  Eunice Catubay is nu officieel benoemd als assistent vertegenwoordiger van SAF. Dit mede omdat binnenkort dan toch de opleiding PhD voor Junrey zal beginnen en hij het daardoor zonder twijfel drukker zal krijgen.
  Als beloning zullen wij haar een extra maandelijkse toelage toekennen voor betaling van een “kosthuis” en hebben wij de intentie haar masteral opleiding in de toekomst te bekostigen.

  Wij moeten echter zuinig zijn met toekenning van extra toelagen ed. mede – en vooral ook – omdat koers van de EURO t.o.v. van de valuta in de landen waar wij werkzaam zijn slecht is.

  De face to face klassen zijn weer begonnen zodat vele studenten die ver van de universiteit wonen gebruik moeten maken van een dergelijke voorziening. Hiervoor hebben we een kleine maandelijkse vergoeding ter beschikking gesteld.

  De eerste ontmoeting schooljaar 2022-2023 met de studenten is weer geweest afgelopen zaterdag 20 augustus, zie ook foto’s op facebook. De scholen zijn gemiddeld genomen begonnen op maandag 22 augustus.

  Wij zullen ons verslag vervolgen zodra nodig of ten laatste bij de publicatie van de jaarcijfers 2022. Voor vragen, opmerkingen, donatie of suggesties kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

  STICHTING ALBATROS FOUNDATION – Etten-Leur – The Netherlands.
  RSIN: 818674003 website: http://www.albatros-foundation.org (Dutch language)
  Also mandatory publication on: moment.online and ANBI.nl
  e-mail: bestuur@albatros-foundation.org
  bankaccount: NL 61 INGB 0003 8237 29.
  Asian branch:
  ALBATROS FOUNDATION – T. Sansai Noi, A. Sansai – Chiang Mai 50210 Thailand ,
  bankaccount: 6750137298 Bangkok Bank, Meechok branch.
  Representative Asia: +66 65 540 8796
  Official charitable institutions in both countries (The Netherlands ANBI).

 4. UPDATE 2021

  Verleden jaar hebben we al vermeld dat we het systeem van ondersteuning hebben veranderd met name in Bukidnon.

  We steunen nu alleen nog maar studenten met hoge cijfers aan de Senior High School natuurlijk alleen als die ook aan de overige eisen zoals aantoonbaar hulpbehoevend zijn, voldoen.
  Verder ook studenten aan de staatsuniversiteit Central Mindanao University (CMU). Hoewel er in dit gebied meerdere staatsuniversiteiten actief zijn hebben wij gekozen voor CMU om geen versnippering te krijgen.

  Na het eerste jaar kunnen we stellen dat de tactiek succesvol is. Dit jaar geen enkele uitvaller, studenten zijn gemotiveerd en hebben hoge cijfers en houden zich goed aan onze voorwaarden en condities.

  Dit is vooral te danken aan de inspanning van onze vertegenwoordiger daar Junrey Monsanto en enkele studenten die hem daarbij helpen.

  Maandelijks komen de studenten bij elkaar om hun bijdrage in ontvangst te nemen maar ook om de onderlinge band te versterken en te rapporteren over hun verrichtingen. Tevens kan Junrey eventuele problemen vroeg opsporen.
  Wij steunen in sommige gevallen ook zaken buiten studie, we hebben het dan voornamelijk bijstand bij ziekte, schooluniformen, reiskosten, internet kosten ed. Zoetjesaan wordt weer teruggekeerd naar het klassikale onderwijs in de Filipijnen.

  Er wordt druk gecommuniceerd via de groepsapps, uiteraard alleen over studie gerelateerde zaken.

  Foto’s van deze bijeenkomsten en alle andere SAF gerelateerde zaken kunt u vinden op facebook theo.groenewegen.9 of door op het facebook icoon rechtsboven te klikken.

  Het bovengenoemde systeem is nu ook ingevoerd in Ubay Bohol met zoals het zich nu laat aanzien goede resultaten.

  Onze vertegenwoordiger Edna Delfino is herstellende van een schildklieroperatie die ze heeft moeten ondergaan wegens kanker stage 1. De vooruitzichten zijn redelijk te noemen.

  Het grootste deel van de kosten van de behandeling zijn betaald door SAF.

  Vragen kunt u ook stellen via: BESTUUR@ALBATROS-FOUNDATION.ORG. Hier kunt u ook eventuele opmerkingen ed. kwijt.

 5. Dit jaar een wat uitgebreide verslaglegging.

  FILIPIJNEN:
  Nadat we in 2019 al hadden besloten de samenwerking met de vertegenwoordigers in Valencia te beëindigen hebben we na een gesprek besloten het toch nog even aan te kijken. Echter in 2020 hebben wij definitief afscheid genomen van onze vertegenwoordigers in Valencia Bukidnon The Philippines t.w. mevrouw Aida Arcojada en Micaele Echon, wij danken hen hartelijk voor al het door hen verrichte werk in de afgelopen jaren.
  Mevrouw Arcojada verbleef al geruime tijd bij haar dochter in Texas, Amerika vanwege gezondheidsredenen maar zoals het zich laat aanzien zal deze toestand permanent worden.
  Micaela heeft in die tijd haar werkzaamheden zo goed en zo kwaad als mogelijk overgenomen. Ze is echter afgestudeerd (bachelor) en naar elders vertrokken.
  Nu wordt de stichting in Bukidnon vertegenwoordigd door Junrey Monsanta een voormalige scholar en onderwijzer, die ook nu nog wordt gesteund bij het behalen van zijn master degree hetgeen in 2021 zijn voltooiing heeft gekregen. Nu gaat hij verder om de PhD graad te verkrijgen. Wij zullen hem hierbij financieel steunen zolang en zoveel als nodig.

  Wij zijn nu vooral actief in Quezon en kleiner stadje in de buurt van Valencia. Onze grade 11 en 12 studenten komen voornamelijk van Quezon National High School en mogelijk later ook van Salawagan National High Schook, terwijl wij trachten onze studenten aan de universiteit te concentreren aan de Central Mindanao University (CMU).

  Gelijk met deze wisseling is er ook een verandering in tactiek doorgevoerd. We steunen in afnemende en aflopende mate Junior High School studenten.
  Alleen de beste en meest behoeftige grade 11 en 12 studenten (Senior High School) worden door ons ondersteund.
  Het systeem van SHS, naar het Amerikaanse model, is enkele jaren geleden ingevoerd in de Filipijnen.
  Aan de SHS kan gekozen worden niet alleen voor voorbereiding op voortgezet onderwijs (lees universitair en HBO opleiding) maar ook voor beroepsonderwijs zodat studenten die de High School verlaten in ieder geval over basisvaardigheden beschikken die van pas kunnen komen bij het vinden van een job. In onze ogen een prima ontwikkeling.
  Een goed voorbeeld is de tweejarige, grade 11 en 12, basisopleiding voor automonteur om maar iets te noemen.

  Na afstuderen aan de SHS verlengen wij onder voorwaarden onze steun indien zij gaan studeren aan een staatsuniversiteit.
  Vanaf 2020 ondersteunen wij alleen in uitzonderlijke gevallen nog studenten aan privé colleges.

  De redenen zijn veelvoudig:
  1. De staatsuniversiteiten hebben een systeem van toelating. Indien een student het toelatingsexamen haalt zijn we in ieder geval verzekerd van een minimale graad van kennis en intelligentie. Vaak gaan studenten die zijn gezakt studeren aan privé colleges.
  2. De fees aan de staatsuniversiteiten zijn vele malen lager dan aan de privé colleges.
  3. Onze indruk is dat studenten aan de universiteit, behalve intelligenter, ook meer gemotiveerd zijn zodat er minder uitval plaatsvindt. Onze recente ervaringen ondersteunen dit idee.

  Omdat de groep studenten die we ondersteunen veel kleiner is geworden zijn a. de kosten ook veel lager geworden en b. kunnen we de studenten veel intensiever individueel begeleiden.
  Echter ons doel is uiteindelijk:
  1. 5 studenten in grade 11 en 12;
  2. 5 studenten per studiejaar aan de universiteit, dus totaal 20 studenten;
  3. beste studenten uit groep 2 steunen bij hun master studie en eventueel PhD.
  Thans hebben wij 10 studenten aan de SHS en 5 studenten aan de universiteit die naar 2de jaar gaan en idem 2 studenten aan Quezon Institute of Technology (QIT) een privé college.
  In de toekomst zullen de kosten in de Filipijnen dus weer aanzienlijk stijgen, zeker omdat wij ook voornemens zijn de zomerklassen voor hen te financieren.
  Gemiddelde ondersteuning per universiteitsstudent is 15.000 tot 18.000 PHP = 325 EURO. Indien nodig wordt ook extra hulp geboden bij bijvoorbeeld gezondheidsproblemen ed. Per SHS student 5.000 PHP = 90 EURO.

  In Bohol worden we nog steeds vertegenwoordigd door Rubife Tubo. Ook hier zijn we aan het overstappen op het bovengenoemde model.
  Het voedselverstrekking programma, viermaal per jaar aan de armsten van de armen wordt nog steeds voortgezet.

  Verder ondersteunen we zoals voorheen nog steeds mevrouw Edna Delfino zodat zij onbetaald kan werken in een weeshuis als vrijwilligster.

  Daarnaast hebben wij in Roxas onder supervisie van Lili Oñas Alorico, een onderwijzeres die als vrijwilligster voor de stichting werkt, drie studenten aan een plaatselijke universiteit. Voorlopig zal dit aantal stabiel blijven maar mogelijk zullen we naar een toestand van 2 studenten per studiejaar streven, dus totaal 8. In General Santos City studeert nog 1 student onder toezicht van Mevr. Norma Somido.

  THAILAND
  Hier is in principe niets of weinig veranderd. Wel steunen wij nog steeds in toenemende mate en vaak eenmalig kleinere projecten.
  Wij bezinnen ons op uitbreiding van onze activiteiten in Thailand mede omdat met name de economie van dit land zwaar getroffen is door de COVID-19 pandemie.

 6. FILIPIJNEN:
  Wij nemen alleen nog zeer selectief nieuwe studenten aan in de Filipijnen. De uitval is teleurstellend groot daarom worden wij steeds selectiever in ons aannamebeleid. Ook heeft onze vertegenwoordigster in Mindanao problemen met haar gezondheid.
  Voedselverstrekking programma’s worden vooralsnog voorgezet.
  Op dit moment zijn er in Valencia geen interne studenten meer en in Ubay 1

  THAILAND:
  Hier is niets veranderd.

  1. FILIPIJNEN
   Omdat onze vertegenwoordigster nog steeds ziek is en momemteel in Amerika verblijft zijn de activiteiten hier afgenomen. De werkzaamheden worden in Valencia waargenomen door Micaele Echon een inwonende studente en in Quezon en omgeving door Junrey Monsanto en Master student.

   22 november 2020, we hebben afscheid genomen van onze vertegenwoordigers in Valencia mevrouw Aida Arcojado en Micaele Echon vanwege haperende communicatie. Wij danken hen voor hun jarenlange inzet en steun.
   Vervanger is Junrey Monsanta een door ons gesponsorde Master student in Quezon werkzaam als onderwijzer. Wij hebben besloten ons zoveel mogelijk te beperken tot studenten aan staatsuniversiteiten omdat die a. goedkoper zijn en b. je er alleen kunt studeren als je het toelatingsexamen hebt gehaald. De kwaliteit van de studenten is daardoor hoger.
   Ook worden nu maandelijks de beurzen uitbetaald zodat er zeer regelmatig contact is met de studenten. Tevens hebben we 10 studenten aan de Senior High School, 5 grade 11 en 5 grade 12, studenten met cijfers ruim boven het gemiddelde. De bedoeling is dat we de besten van hen steunen bij hun gang naar de universiteit.

   THAILAND
   Hier steunen we, behoudens alle doorlopende jaarlijkse steun aan alle andere studenten, een medicijnen studente en we hebben ook incidentele eenmalige giften gedaan aan kleinere projecten. Ook hebben we bijgedragen aan de voedselverstrekking nodig geworden door de COVID pandemie.

 7. FILIPIJNEN
  De zaken in de Filipijnen gaan redelijk goed, echter we hebben wel nogal wat teleurstellingen te verwerken en te verwerken gehad zoals veel zwangerschappen onder onze jonge scholieren en veel die toch niet zonder vriendje of vriendinnetje kunnen en daardoor hun studie verwaarlozen. De beurzen voor die leerlingen zijn ingetrokken.
  We focussen ons nu meer op college-en universiteitsstudenten en wat minder op High School leerlingen temeer daar er in de Filipijnen een toevoeging van 2 jaar aan de hs is gekomen de zogenaamde senior high school. Hier krijgen de leerlingen de laatste twee jaar vakonderwijs (vocational) of worden voorbereid voor college of universiteit. De studietijd voor de High School is daardoor wel verlengd van 4 naar 6 jaar.
  Steeds meer studenten studeren af en nadat zij een board exam – dat is een soort staatsexamen waarbij hun kennis nogmaals wordt getoetst – hebben gedaan en kunnen zij in hun vak aan de slag als er tenminste werk voor ze is.
  In het onderwijs, waar veel van onze studenten hun bachelor in hebben gehaald, is het aanbod van leerkrachten veel groter dan de vraag dus alleen de besten krijgen een goede baan.

  We zijn trots dat inmiddels een aantal studenten gevorderd is met de Master opleiding in aansluiting op hun bachelor graad en het slagen voor het board examen. Enkelen van hen hebben de intentie na hun master degree te promoveren als doctor hier naar Amerikaans model PhD.

  Er zijn op dit moment (2 mei 2018) 7 interne studenten, 5 bij onze vertegenwoordigster in Valencia en 2 in Bohol.

  Totaal zijn er zo’n 30 college- universiteitsstudenten en een kleine 200 High School studenten, verdeeld over de locatie Valencia en Quezon, Bukidnon, Mindanao en Ubay Bohol.

  Onze vrijwilligster in Naga City, werkzaam als caregiver in een bejaardentehuis funtioneert prima en tot volle tevredenheid van de leiding van het tehuis. Wij dragen ook maandelijks bij in de kosten van levensonderhoud van de daar aanwezigen vrouwelijke bejaarde inwoners.
  We stoten onze werkzaamheden in Gensan af nadat alle studenten daar met succes het board exam hebben afgelegd.
  De voedselverstrekking die eenmaal per kwartaal plaatsvindt in zowel Mindanao als Bohol is niet veranderd. Met ingang van het schooljaar 2018/2019 zullen er geen lunches meer worden verstrekt aan de studenten in Mindanao.

  THAILAND
  We steunen hier 15 senior high school studenten in de beste studiecategorie t.w. Math en Science. Verschillenden zijn al geslaagd voor het toelatingsexamen van de Chiang Mai university en hebben hun studie aangevangen. Wij zijn trots dat er zelfs enkele studenten zijn toegelaten tot de medicijnen- en rechtenfaculteit, hiervoor zijn hoge cijfers nodig tijdens het toelatingsexamen.

  Verder steunen we hier nog enkele projecten in natura bijvoorbeeld door het verstrekken van kleding en voeding.

  KOSTEN
  De verdeling van kosten over de diverse projecten en de kosten van beheer en toezicht zijn in 2017 niet veranderd tot van 2016

 8. We hebben in januari 2017 weer – op eigen kosten natuurlijk – een bezoek gebracht aan onze projecten in Bohol en Mindanao.
  Gelukkig is ook dit keer weer gebleken dat het geld vrijwel in zijn geheel besteed wordt aan de projecten. De studenten boeken goede resultaten en een flink aantal zijn met goede cijfers afgestudeerd.
  De kosten voor toezicht op de projecten zijn per jaar:
  – THAILAND (incl. supervisie Azië) € 5.000,
  – FILIPIJNEN – Bohol € 2.000 -Mindanao € 1.150, waarbij moet worden opgemerkt dat onze vertegenwoordigsters in Bohol en Mindanao ook interne studenten huisvesten en vaak een deel van het vergoeding wordt besteed aan deze studenten.
  Na een jaar afwezigheid heeft onze vrijwilligster in Naga City (bejaardentehuis en weeshuis) haar werkzaamheden per half juni 2017 weer opgepikt.

 9. UPDATE VAN DE PROJECTEN VAN STICHTING ALBATROS FOUNDATION EN DE THAISE ALBATROS FOUNDATION:

  Hulp aan Thailand is gestabiliseerd, Filipijnen is verder uitgebouwd.
  Het project in Ethiopië is gestopt omdat de vertegenwoordigster daar gedwongen werd te verhuizen naar een ander land. Het tuinman project in Malawi loopt nog steeds.
  Momenteel (19-4-2016) hebben we 11 studenten in Thailand en diverse ad hoc projecten.
  In de Filipijnen 180 studenten aan de high school, 20 aan de universiteit/college, waarvan 4 intern bij Aida Arcojada en 2 bij Ruby Tubo.
  Omdat er voor het schooljaar 2016-2017 geen nieuwe interne studenten zijn geaccepteerd is er een huishoudster aangenomen in Valencia. Normaal moeten nieuwe kandidaat studenten eerst een jaar werken voordat we hun studiekosten betalen, zij doen dan het werk dat Ester, de nieuwe huishoudster, nu gaat doen.
  Tevens hebben wij in Valencia en Ubay het wekelijkse lunchprogramma waaraan meer dan 200 studenten deelnemen.
  Ook Bundles of Joy, het voedsel distributie programma per kwartaal in Valencia en Ubay Bohol, is een groot succes.
  Onze vrijwilligster Edna Delfino werkt nog steeds voor de Wezen en de bejaarden in de tehuizen in Naga City.
  Een Thaise delegatie (2 dames van het bestuur) van onze Thaise Albatros Foundation heeft op mijn prive kosten in januari 2016 onze projecten in de Filipijnen bezocht teneinde zich ervan te overtuigen dat die nog tot tevredenheid functioneren.
  Ik hoop in 2017, uiteraard op eigen kosten, de projecten in de Filipijnen te bezoeken en er dan een korte vakantie aan vast te knopen.

 10. In overige kleine schenkingen van derden is begrepen een bedrag van € 1.000 zijnde giften van Etten-Leurenaren voor de storm in de Filipijnen. In het project Filipijnen is begrepen een bedrag van € 1.010,04 als zijnde overboeking van het ontvangen bedrag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *