Financieel 2021/2020


FINANCIEEL
 OVERZICHT BOEKJAAR 2021/2020.

ALGEMENE GRONDSLAGEN:

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondswervende instellingen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva:

Acitiva en passiva: Worden in het algemeen gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Liquide middelen: Worden gewaardeerd tegen nominale waarden en staat ter vrije beschikking van de stichting.

Schulden: Zijn de bedragen die vooruitbetaald zijn op 5 jaarlijkse schenkingen.

Eigen vermogen: Is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet worden besteed conform de doelstellingen van de stichting.

Grondslagen voor de staat van baten en lasten:

Baten: Alle opbrengsten worden voor het bruto bedrag onder de baten opgenomen en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Dit geldt met name voor vooruitbetaalde schenkingen.

Lasten: De lasten worden op historische basis toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

STICHTING ALBATROS FOUNDATION

Beginsaldo bank per 1 januari 2021/202020212020
 NL61 INGB 0003823729 € 21.704,19 €12.947,38
BIJ:
DONATIES:
Lijfrenteschenkingen € 38.000,00€  48.000,00
Overige kleine schenkingen van derden €      500,00€    1.480,00
Voorschot schenkingen€ –  2.000,00 € – 3.000,00
SUB TOTAAL €36.500,00 €46.480,00
AF:
PROJECTEN:
Filippijnen€  21.052,22 €17.774,98
Thailand€  15.301,00€ 16.868,13
Diverse kleine giften€    1.775,00 €   1.382,00
Stichting SOWBM (Malawi)€     1.500,00€   1.500,00
 €-39.628,22€-37.525,11
OVERIGE:
Bankkosten €-       81,73€ –     138,26
Kosten Website belastingdienst/onderhoud €-    302,55     €          59,82
 
Eindsaldo bank per 31 december 2021/2020 €  18.191,69€  21.704,19 

BALANS PER 31 DECEMBER

STICHTING ALBATROS FOUNDATION

20212020 20212020
NL61INGB0003823729€18.192,00€21.704,00Eigen Vermogen€17.192,00€18.704,00
Voorschot schenkingen 2016-2017-2018€ 1.000,00€  3.000,00
Telling€18.192,00€21.704,00 Telling€18.192,00€21.704,00